Zaoberáme sa citlivou oblasťou sexuálneho zneužívania maloletých a zraniteľných osôb

Centrum na ochranu maloletých (COM) vzniklo 1. marca 2019 ako pracovisko Teologickej fakulty Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prečítajte si o našom poslaní Nahlásenie zneužívania

Aktuality

Kurz Safeguarding 2022/2023

1. jún 2022

Kurz Safeguarding 2022/2023

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

Prednášky V Hronskom Beňadiku

12. máj 2022

Prednášky V Hronskom Beňadiku

V kláštore v Hronskom Beňadiku sa 12. mája 2022 konala diecézna kňazská rekolekcia pri ktorej odzneli prednášky na tému: Telesnosť v živote kňaza, ktorú predniesol Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Zneužívanie - pohľad obete predniesla Mgr. Marta Andraščíková SSS. Na záver so svojou prednáškou "Cirkevno-právny pohľad na zneužívanie maloletých" vystúpil JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ COM.

Kurz SAFEGUARDING

7. apríl 2022

Regionálna platforma - Mediácia v trestnom práve

Dňa 7. apríla 2022 sa uskutočnilo tretie oficiálne zasadnutie regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov na úrovni Košického kraja. Témou stretnutia bola mediácia v trestnom práve. Stretnutia sa zúčastnil aj JCLic. Andrej Kačmnár, riaditeľ COM, ktorý sa aktívne zapojil do diskusie.

Kurz SAFEGUARDING

14. február 2022

Online kurz - Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci v spolupráci s odborníkmi z oblasti kánonického a civilného trestného práva, sociológie, psychológie, psychiatrie a viktimológie organizuje v rámci celoživotného vzdelávania od 14.2.2022 do 23.5.2022 on line kurz, ktorý bol vytvorený za účelom zvýšenia kvalifikácie a odbornosti pracovníkov cirkevných súdov pri riešení sexuálnych deliktov klerikmi voči maloletým.

Kurz na ochranu maloletých

20. október 2021

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

V kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa začal dňa 20.10.2021 kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy. Kurz bude prebiehať do júna 2022.

Kurz SAFEGUARDING

1. jún 2021

Kurz SAFEGUARDING

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregoriánskou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

COM logo

2. marec 2021

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach na interaktívnej mape sveta

Pápežská komisia na ochranu maloletých v Ríme zaradila 2. marca 2021 na svojej webovej stránke Centrum na ochranu maloletých v Košiciach medzi ďalšie spolupracujúce subjekty v oblasti CSA na interaktívnu mapu sveta.

COM logo

17. február 2021

On line seminár pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov

Dňa 17. februára 2021 sa uskutočnil on-line seminár pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov Gymnázia sv. Františka z Assisi. Organizátorom boli Školské sestry sv. Františka.

COM logo

8. január 2021

Traja členovia centra - kňazi pomáhali počas pandémie v nemocniciach

Od 8. januára 2021 do 1. apríla 2021 sa traja členovia Centra na ochranu maloletých a zároveň kňazi košickej arcidiézy rozhodli počas lockdownu pandémie Covid-19 pomôcť ako dobrovoľníci v nemocniciach v Košiciach a Humennom.

COM logo

10. december 2020

Online pracovné stretnutie s Odborom prevencie kriminality

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR usporiadal on-line pracovné stretnutie s názvom projektu: „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

COM logo

3. december 2020

Online prednáška na Právnickej fakulte v Trnave

Katedra rímskeho a cirkevného práva právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravila on-line prednášku spojenú s diskusiou na tému: Sexuálne zneužívanie maloletých klerikmi – historické, kánonické a trestnoprávne súvislosti.

COM logo

23. november 2020

Pozvanie Pápežskej komisie na ochranu maloletých k spolupráci s COM

Pápežská komisia na ochranu maloletých v Ríme dňa 23. novembra 2020 oslovila na spoluprácu Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach. Jednou z aktivít bude aj vytvorenie spoločnej platformy interaktívnej mapy.

Salve - cover image

8. október 2020

Online kurz CSA

Dňa 3. októbra 2020 sa uskutočnil online kurz Ochrana maloletých a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (CSA) vo výchovných prostrediach.

COM logo

27. apríl 2020

Kurz SAFEGUARDING pokračuje aj počas pandémie

Študenti ročného kurzu Safeguarding, ktorý sa koná na Teologickej fakulte v Košiciach od októbra 2019 pokračuje počas obdobia pandémie Koronavírusu online formou.

COM logo

27. marec 2020

Kurz o ochrane maloletých pred sexuálnym zneužívaním pre rehoľníkov - tentoraz v Košiciach

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých (COM) v Košiciach zorganizovala už druhý kurz na tému ochrany detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (Safeguarding).

Salve - cover image

19. marec 2020

Revue Salve - Zneužívanie

Revue Salve je významný český časopis vychádzajúci od roku 1991. Jeho dlhodobým šéfredaktorom je od roku 1997 pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

odborný seminár pre katechétov a učiteľov

5. február 2020

Dišputy pod hradom

V rámci cyklu pod názvom „Dišputy pod hradom“, ktorý od roku 2018 takmer pravidelne raz za mesiac usporadúva Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, sa 4. februára 2020 uskutočnil ďalší z diskusných večerov na tému „Sexuálne zneužívanie v cirkvi – prevencia“.

Seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

4. február 2020

KS Nitra

V kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa tak, ako aj v iných kňazských seminároch na Slovensku uskutočnila prednáška na tému Sexuálne zneužívanie maloletých v Cirkvi.

Zobraziť všetky aktuality