O centre

Centrum na ochranu maloletých

Centrum na ochranu maloletých (COM) vzniklo 1. marca 2019 ako pracoviskom Teologickej fakulty Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Jeho činnosť je viazaná na štatút a predpisy Katolíckej univerzity. Pri napĺňaní svojho poslania spolupracuje s rôznymi ďalšími organizáciami a inštitúciami.

COM realizuje svoje poslanie prostredníctvom organizovania kurzov v rámci postgraduálneho vzdelávania, realizáciou tematických školení pre rôzne profesionálne skupiny a dobrovoľníkov, organizáciou konferencií, seminárov či workshopov.

Štatút Centra na ochranu maloletých (PDF)

Logo Centra

Centrum na ochranu maloletých - logo

Logo COM naznačuje prvotný zámer Centra – ochrana dieťaťa (maloletého). Symbolicky vyjadruje zdravý vzťah rodič-dieťa, ale aj Cirkev-jednotlivec: sú si navzájom blízki, ich životy nie sú nezávislé, ale navzájom v prieniku. Na základe zdravého vzťahu rodič-dieťa chápeme aj zdravý vzťah Cirkev-jednotlivec.

Logo tiež vyjadruje spolupatričnosť, priestor pre objatie zraneného, priestor prijatia. Aj zranený člen rodiny, Cirkvi je vždy jej súčasťou. Predovšetkým tento zranený člen má pocítiť, že stále patrí do spoločenstva ľudí, ktorí mu chcú pomôcť. Žiadna obeť nikdy neprestáva byť súčasťou spoločenstva, ktoré mu chce ponúknuť svoju pomoc, prijatie.

Poslanie

V Centre na ochranu maloletých sa zaoberáme citlivou oblasťou sexuálneho zneužívania maloletých a zraniteľných osôb.

Naše ciele sú tieto:

  • Pripravovať a rozvíjať preventívne programy pre pastoračné, vzdelávacie a formačné prostredia.
  • Chceme realizovať vzdelávacie a výcvikové programy, zamerané na psychologickú, pedagogickú a duchovnú dimenziu problematiky sexuálneho zneužívania.
  • Ponúkať špecializovanú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania.
  • Pomáhať rodinám, miestnym komunitám a náboženským spoločenstvám, ktorých zasiahla skutočnosť sexuálneho zneužívania.
  • Ponúkať aktivity na prekonanie manželských, rodinných a komunitných ťažkostí spojených so zneužívaním moci, vrátane sexuálneho zneužívania.
  • Pomáhať uskutočňovať audit rizikových faktorov sexuálneho zneužívania v pastoračných, vzdelávacích a formačných inštitúciách.
  • Realizovať posudzovanie rizikových faktorov osôb podozrivých zo sexuálneho zneužívania a napomáhať vedenie diagnostiky a terapie páchateľov zneužívania.
  • Ponúkať spoluprácu pri vytváraní koncepcií bezpečného prostredia pre deti a mládež.
  • Podporovať a realizovať interdisciplinárne výskumy v problematike sexuálneho zneužívania.
  • Rozvíjať propagáciu a organizovanie dobrovoľníctva v danej oblasti.

Tím Centra na ochranu maloletých

Riaditeľ COM: JCLic. Andrej Kačmár, PhD.

Ďalší členovia tímu: