25. september 2019

FORMÁCIA A PREVENCIA - moc ako služba

FORMÁCIA A PREVENCIA - moc ako služba

Európska konferencia - Záhreb, Chorvátsko - 19. - 22.9.2019

V chorvátskom Záhrebe sa v dňoch 19.-22.9.2019 uskutočnila druhá európska konferencia zameraná na formáciu kňazov a zasvätených osôb a prevenciu rôznych foriem zneužívania pod názvom Formazione e prevenzione - il potere come servizio (Formácia a prevencia – moc ako služba).

Hlavným organizátorom bola Katolícka univerzita v Záhrebe spolu s chorvátskou biskupskou konferenciou, Kongregáciou pre klérus, Radou európskych biskupských konferencií a Centrom pre ochranu detí pri Gregoriánskej univerzite v Ríme. Jedným zo štyroch hlavných prednášateľov bol košický pomocný biskup a docent Teologickej fakulty Mons. Marek Forgáč, ktorý predniesol príspevok: Il servizio è potere: un fatto attuale e vissuto nelle strutture della Chiesa (Moc je služba: skutočnosť, ktorú treba žiť v cirkevných štruktúrach).

Medzi 130 účastníkmi konferencie bol aj člen Centra na ochranu maloletých, pedagóg Teologickej fakulty a rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach ThDr. Štefan Novotný a členka Centra pre ochranu maloletých pri TF KU sr. Agniezska Jarkowska. Milým prekvapením bola prítomnosť islandského biskupa slovenského pôvodu Mons. Dávida Tencera, OFM Cap.

ADD ADD ADD